Customize

1. You can enlarge the whole site (character size and with) by using the browser function to change characters size.

2. To your right it is possible to change the character size, font, spacing, characters and letters as well as adjust the colours. This will have consequences for the appearance of the whole website design. It will effect all pages at the University  of Gothenburg's website. The changes will remain the next time you log in. (To save your changes the browser must allow cookies.)

*Changes has been made to the look of this website


  • Home
  • GPCC: Personcentrerad v√•rd vid pediatrisk diabetes (och obesitas)

GPCC: Personcentrerad vård vid pediatrisk diabetes (och obesitas)

Detta projekt är inte främst ett språkteknologiskt projekt. Däremot är insamling, transkribering och kodning av samtal en del av projektet, och dessa aktiviteter utförs inom DTL:s ramar.

Project coordinator:
Ewa Wikström, Företagsekonomiska institutionen.

Scientific management leaders:
Gun Forsander, Institutionen för Kliniska Vetenskaper/Barnmedicin, Inga-Lill Johansson, Företagsekonomiska institutionen, Christian Munthe, Institutionen för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori, Marianne Törner, Arbets- och Miljömedicin.

Objective (including the person-centred angle):
Det övergripande syftet med projektet är att genom tvärvetenskapliga team ta fram och utvärdera individ- och familjeanpassade behandlings¬program som identifierar och använder patientens syn på sin situation i form av behov, resurser, vilja och preferenser. Detta ger möjlighet till individualisering och optimering av rehabilitering och behandling med målet att öka patienttillfredsställelsen och effektiviteten i behandlingen av barn och ungdomar med diabetes och fetma som tillhör minoritetsgrupp.

Expected results/Specific research questions:
Hur kan familjens och patientens syn på sin situation i form av behov, resurser, vilja och preferenser identifieras och användas i behandling och vård? Finns det etniska och kulturella skillnader i detta avseende?
Hur kan individ och familjeanpassade alternativ utvecklas i tvärvetenskapliga vårdgivarteam?
Hur kan patientberättelsen ligga till grund för en förändrad vårdpraktik avseende samverkan mellan sjukhusvård, öppenvård och förskola/skola?

Method (-s):
Observations- och intervjumetoder används för datainsamling. Djupintervjuer med patienter och deras anhöriga. Videoinspelning av samtal/möten mellan patient/anhöriga och vårdpersonal. Förändringslaboratorier används för att åstadkomma önskad förändring av vårdpraktiken.

Timetable – when will the project start and be finalised, milestones:
Pilotstudie 2010 april – november
Huvudstudie 2010 december – 2012
Uppföljning av effekter fortgår 2013
Slutrapport i början av 2014

Project homepage

To the top

Page updated: 2014-09-09 15:37

Send as email
Print page
Show as pdf

X
Loading