• Home
  • "Everything I read on the Internet is in English". On the impact of extramural English on Swedish 16-year-old pupils’ writing proficiency.

"Everything I read on the Internet is in English". On the impact of extramural English on Swedish 16-year-old pupils’ writing proficiency.

Year of publication: 
2012
PublicationType: 
Report

I denna licentiatuppsats undersöks vilken inverkan som exponering för engelska på fritiden kan ha på svenska grundskoleelevers förmåga att skriva på engelska. I uppsatsen analyseras brev och nyhetsartiklar skrivna av 37 elever i årskurs 9. Text-, menings- och ordlängd samt ordvariation undersöks med hjälp av korpusbaserade metoder. Också användningen av olika värderande och graderande uttryck i elevernas texter analyseras utifrån appraisal-teorin. Undersökningen visar att omfattningen av kontakten med engelska på fritiden samvarierar med meningslängd och ordvariation i elevernas brev, vilket indikerar att en stor exponering för engelska framför allt har en inverkan på det informella, vardagliga språket. Å andra sidan visar undersökningen också att frekvensen av exponering samvarierar med användningen av mer ovanliga ord och med ordlängd i nyhetsartiklarna. Detta tyder på att exponeringen har en positiv inverkan på ordförrådet även när det gäller ord utanför den vardagliga vokabulären. Undersökningen visar vidare att elever som har mycket kontakt med engelska på sin fritid använder fler och mer varierande språkliga verktyg för att uttrycka värderingar och för att nyansera dessa. Exempelvis använder dessa elever interpersonella satsadverbial i större omfattning än elever som har mindre kontakt med engelska på sin fritid. Sammanfattningsvis visar undersökningen att elever med stor exponering för engelska på sin fritid tycks anpassa sitt språk till de olika kontexterna i större utsträckning än elever med liten exponering för engelska; de uppvisar större registervariation.

http://hdl.handle.net/2077/30417

To the top

Page updated: 2013-04-15 14:55

Send as email
Print page
Show as pdf

X
Loading